Utfordrende 2022, men et godt økonomisk resultat

AT Skog kan se tilbake på et år med store svingninger. Arbeidet med å samkjøre konsernet har gått for fullt gjennom hele 2022 og det er gjennomført et omfattende investeringsprogram. Investeringene skal sikre økt produktivitet og verdiskaping i hele konsernet.

– I løpet av 2022 er Lundgrens Hyvleri AB blitt en del av konsernet og inngår som en viktig og solid handelspartner i trelastmarkedet. Gjennom oppkjøpene i 2021 og 2022 har vi lagt grunnlaget for en industriell utvikling i verdikjeden, som understøtter skogens betydning og verdiskapingspotensialet. For å sikre handlingsrom for AT Skog, må vi opprettholde vår robuste finansielle stilling framover. For å klare dette, må vi ha god kostnadseffektivitet, forbedret kvalitet på våre tjenester og være kunder og skogeiers førstevalg, sier adm.dir. Anders R. Øynes.

Les årsrapporten her: Årsrapport 2022

Den økonomiske utviklingen var god det første halvåret, men svært utfordrende i det siste halvåret. Til tross for store utfordringer i trelastmarkedet spesielt, har de økonomiske resultatene samlet sett vært gode over året.

AT Skog SA

Omsetningen i AT Skog SA ble 1 427,3 millioner kroner i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 175,5 millioner kroner (14 %). Driftsresultatet i AT Skog SA ble 28,7 millioner kroner mot 34,6 millioner kroner i 2021. EBITDA ble 36,7 millioner kroner mot 43,0 millioner kroner i 2021. Resultat før skatt i 2022 ble 33,7 millioner kroner, mot 133,7 millioner kroner i 2021. Andelsinnskuddet varierer i forhold til inn- og utmeldinger av medlemmer. Ved årets slutt utgjorde det samlede andelsinnskuddet 131,4 millioner kroner.

Egenkapitalandelen i AT Skog SA er solid og utgjør 72,4 %, mot 72,7 % i 2021.

AT Skog konsernet

Omsetningen for konsernet ble på 2 431,6 millioner kroner i 2022. Sammenlignet med 2021 er dette en økning på 313,2 millioner kroner (15 %). AT Skog konsernets andel av de felleskontrollerte selskapenes inntekter og kostnader, er tatt med i regnskapet.

Driftsresultatet i AT Skog konsernet ble 68,5 millioner kroner, mot 155,5 millioner kroner i 2021 og EBITDA ble 86,5 millioner kroner, mot 173,9 millioner kroner i 2021. AT Skog konsernets finansresultat ble -5,7 millioner kroner, mot 63,8 millioner kroner i 2021. AT Skog konsernets andel av resultatene i de tilknyttede selskapene, er tatt inn i konsernregnskapet.

AT Skog konsernets driftslikviditet har vært tilfredsstillende gjennom 2022. I løpet av 2022 er det etablert konsernbank. Det optimaliserer kapitalutnyttelsen gjennom året. Behovet for eksterne kreditter i hvert selskap unngås.

Konsernet har finansiert kjøp av selskaper og vesentlige investeringer i varige driftsmidler uten opptak av eksterne lån.

Etterbetaling på medlemmenes samhandel

Det ligger an til etterbetaling på samhandel for 2022 på 21 kroner/m³ for levert tømmer til medlemmene, basert på AT Skog SA sitt resultat etter skatt på 30,5 millioner kroner. Av dette utgjør 4,5 millioner kroner avkastning på andelskapitalen.

Aktiviteten i skogen resulterte i solid tømmervolum i AT Skog med 1 562 187 m³. Det er på samme nivå som rekordåret 2021.

Det ble i 2022 etterbetalt 14 millioner kroner til medlemmer som har levert tømmer til AT Skog, samt 4,0 millioner kroner i avkastning på andelskapitalen.

– AT Skog må videreutvikle sine allianser med andre og etablere et godt samarbeid i verdikjeden på tvers av bransjer og grenser. Dette vil øke den samlede verdiskapingen i skognæringen, til det beste for medlemmene i AT Skog, verdikjededeltakere og for samfunnet, fremhever styreleder Olav A. Veum.

For ytterligere informasjon:

Adm.dir. Anders R. Øynes t: 905 78 288

Styreleder Olav A. Veum t: 901 38 988

Skrevet av Stine Solbakken
27/03/2023