Valgkomiteens innstilling til årsmøtet i AT Skog

Valgkomitéen har hatt 5 møter, inkludert intervju av styremedlemmene på valg og møte med administrerende direktør i AT Skog. Alle møter er gjennomført som Teams-møter.   

Valgkomitéens medlemmer:   

Kristian Stray (leder), Anne Bjørgunn Nordjorde (nestleder) , Sveinung Kjellemo , Jakob Hammer , Eli Bjorvatten  og Margareth Ottesen Mjønes.  

Komitéen ba om innspill og forslag fra medlemmene til nye kandidater til AT Skog sitt styre, varamedlemmer til styret og medlemmer til valgkomitéen. Videre har komitéen benyttet seg av kunnskap innad i komitéen, internt i AT Skog og gjennomført samtaler med aktuelle medlemmer for å finne egnede og villige kandidater.  

Valg av styremedlemmer 

I arbeidet fram mot innstilling av kandidater, har komitéen lagt vekt på kontinuitet i styrearbeidet. Styremedlemmene på valg fremstår generelt som motiverte, engasjerte og kunnskapsrike, men også spesifikt når det gjelder AT Skogs formål, verdier, strategi og marked. Valgkomitéens vurdering er at samtlige styremedlemmer på valg, har egenskaper og erfaringer som gjør dem til gode bidragsytere til styrearbeidet i AT Skog.   

Valgkomitéen har også gjort vurderinger av sammensetningen av styret og bredden av kompetansen i styret tatt i betraktning at AT Skog etter industrisatsingen er et milliardkonsern. Per i dag fremstår styrets sammensetning som helhetlig for å ivareta AT Skogs formål, verdier og strategi, og det er ingen åpenbare kompetansehull.   

I vurderingen er det også tatt i betraktning geografisk fordeling og kjønnsbalanse.   

Valg av medlemmer til valgkomité 

I arbeidet med innstilling av kandidater har komitéen vektlagt å opprettholde en god geografisk spredning for å oppnå best mulig kontaktflate mot medlemsmassen. I arbeidet har man forsøkt å nå de best egnede kandidatene med en relasjon og kjennskap til AT Skog, slik at komitéens fremtidige arbeid ivaretas på best mulig måte. 

Forslag medlemmer til styret som velges for 2 år, samt oversikt over sittende medlemmer:  

Navn  Verv  Valgt for 2 år i 2023 På valg neste gang  
Olav Veum  Leder  2024 
Åse Egeland  Medlem  2024 
Even Hedland  Medlem  2024 
Birgit Eiken  Medlem  2024 
Bengt Drageset  Nestleder  X 2025 
Ingebjørg Marie Landsverk  Medlem  X 2025 
Dag Arthur Aasbø  Medlem  X 2025 

  

  

Forslag varamedlem til styret som velges for 2 år, samt oversikt over sittende varamedlemmer:  

Navn  Valgt for 2 år i 2023 På valg neste gang  
Ivar Tangeraas    2024  
Tor Peder Lohne    2024  
Kjersti Rørmoen (ny)   X 2025  

  

Forslag medlemmer til valgkomité som velges for 3 år, samt oversikt over sittende medlemmer:  

Navn  Verv Valgt for 3 år i 2023 Personlig vara  På valg neste gang 
Kristian Stray  Leder  Odd Rolf Roland 2024 
Anne Bjørgunn Nordjore  Nestleder  Tore Felland Storhaug 2024 
Margaret Ottesen Mjønes   Medlem  Åsta Midtbø 2025 
Eli Bjorvatten   Medlem  Odvar Voie Eikeland 2025 
Arnt Magne Paulen (ny)  Medlem  X Olav Høyheim Einan 2026 
Hans Kristian Lahus (ny)  Medlem  X Sveinung Kjellemo 2026 

  

Skrevet av Stine Solbakken
25/04/2023