Anne anbefaler dette skatteparadiset

Anne Rokne Bolkesjø (30) overtok skog for litt over to år siden. I denne perioden har hun investert 850 000 kroner i skogen.

– Jeg har bygd skogsbilvei, ryddet plass til kvalitetstrær og plantet ny skog. Takket være skogfondsordningen og aktuelle tilskudd, har egenandelen på disse investeringene vært svært lav, oppsummerer Anne.

Du har kanskje hørt det før – at skogfond er en gullkantet ordning, som kalles skogeierens skatteparadis?

Mer aktivitet

– Skogfond skal motivere til aktivitet i skognæringen. Når du hogger skog, kan du sette av fra 4 til 40 prosent av oppgjøret i dette fondet. Når du fører pengene tilbake til skogen gjennom aktivitet som veibygging, planting og rydding i ungskog, betaler du bare skatt av 15 prosent av summen som reinvesteres, forklarer Anne.

Hun er utdannet statsautorisert revisor og ser lett at skogfond er en veldig gunstig ordning for skogeierne.

Øker verdien

Det står likevel mange penger i skogfond. Tall fra Landbruksdirektoratet viser at skogeierne i Telemark har 105 millioner kroner på skogfondkontoen. I Agderfylkene er summen 121 millioner kroner. I AT Skogs geografi har altså skogeierne totalt 226 millioner kroner i fond, som bør brukes til å øke verdien på skogeiendommen.

– Jeg bruker skogfondet mitt stadig vekk, sier den unge skogeieren, som har en eiendom på 7500 mål. 5400 mål er produktiv skog i Notodden kommune.

Dette bruker hun fondet til

– Jeg og far gjør en del arbeid i skogen selv. Da dekker skogfondet arbeidstimene vi bruker på planting, avstandsregulering, grøfting og ungskogpleie.

– Jeg bruker også fondet til å betale skogforsikringer og relevante kurs. Jeg har hogd to ganger etter at jeg overtok. Begge gangene har jeg satt av maks beløp, altså 40 prosent av hogstoppgjøret. Noe av det første jeg gjorde, var å bygge en ny skogsbilvei på en knapp kilometer, forklarer Anne.

– Enkelt og greit

– Tatt i betrakting at tømmeret har stått i 100 år, er overskuddet fra tømmerdrifta beskjedent. Verdiene man får ut av skogen, monner lite ved privat forbruk og nedbetaling av gjeld. Dersom man reinvesterer overskuddet tilbake i skogen ved hjelp av skogfondsordningen, kan man derimot få mye igjen for det, sier Anne.

– Hva er årsaken til at skogeiere ikke benytter seg av skogfond like aktivt som deg?

– En årsak kan være at det ikke er nok kunnskap om ordningen. Mange benytter heller ikke fond fordi de ikke har hatt aktivitet på mange år. Så snart du har hatt en hogst og får penger inn i skogfondet, er det veldig enkelt og greit å bruke det.

– Jeg sender søknad om utbetaling til kommunen, som administrerer skogfondet. Dette gjør jeg sammen med søknad om eventuelle tilskudd. Mange oppgaver som gjøres i skogen, kan dekkes delvis av statlige tilskudd. Tilskudd er innført av staten for at skogeiere skal utføre en ønsket oppgave, så jeg søker der det er mulig.

– Viktig å slippe unge til

Anne hadde en hogst kort tid etter generasjonsskifte på gården Nigard Bolkesjø. Dermed fikk hun inntekter hun kunne sette i skogfond og et godt grunnlag for videre aktivitet.

– Jeg er heldig som fikk overta skogen mens faren min er såpass ung. Nå har vi prosjekter i skogen sammen og han kan lære meg mye underveis. Det er veldig viktig å slippe oss yngre til, konkluderer Anne.

Hun har hele tiden visst at hun skulle overta en dag. Interessen har likevel økt med ansvaret.

– Kom i gang

– Jeg tenker ikke at jeg eier skog, men at jeg forvalter den. Gården har historie i slekta mange generasjoner tilbake. Min oppfordring til andre skogeiere, er å komme i gang med aktivt skogbruk så fort som mulig – enten selv eller ved å slippe nye krefter til, avslutter Anne.

– Om du ønsker hjelp til å komme i gang, har AT Skog serviceavtalen BEDRESKOG der det settes opp  budsjett og handlingsplaner, som gir god oversikt over behovet for skogfond på den enkelte eiendom. Full effekt av skogfond krever planlegging, sier markedsansvarlig for BEDRESKOG, Arne Eiken.

Les mer om serviceavtalen her: BEDRESKOG

Ta kontakt med din lokale skogbruksleder eller markedsansvarlig Arne Eiken (945 29 044) om du har spørsmål om serviceavtalen.

FAKTA

Skogfond

Hva: Skogeiere som hogger skog og har et produktivt skogareal på over 10 mål, skal sette av mellom 4 og 40 % av tømmeroppgjøret i skogfond.

Formål: Å sikre finansiering av en bærekraftig forvaltning av skogressursene. Skogfondet skal gi skogeieren et bedre grunnlag for langsiktige investeringer, samt sikre viktige miljøverdier i den skogen som tømmeret kommer fra.

Skattefordelen: Den delen av tømmerinntekten som settes i skogfond, blir ikke oppført som inntekt og dermed beskattet. Inntektsføring skjer når pengene tas ut igjen fra fondet. Det er her skattefordelen oppstår. Den skattefrie andelen av utbetalt skogfond er 85 %. For hver 1000-lapp du investerer i skogen fra skogfondskontoen, blir bare 150 kroner beskattet.

Kilde: Landbruksdirektoratet

Les mer om skogfond her: Landbruksdirektoratet

Sjekk hva du har på kontoen din her: Skogfondkonto

Her finner du mye god info om skatt og skogfond: Skogkurs

Skrevet av Stine Solbakken
25/05/2018