Oppfordring om å låse bommer

Med bakgrunn i den store skogbrannfaren i hele Sør- og Østlandet, oppfordrer AT Skog alle skogeierne til å holde bommene låst inn til skogsbilveiene der det er mulig. Dette for å minske aktivitet, som kan øke risikoen for skogbrann.

Se skogbrannindeksen her: yr.no

Husk:

  • Å overholde brannvesenets pålegg
  • Unngå aktivitet som gir gnistrer
  • Spre informasjon om den ekstreme skogbrannfaren

Bestill skogbrannplakater hos Direktoratet for sikkerhet og beredskap: trykksak@dsb.no

Skriv ut plakater på fargeprinter selv via denne lenken: Skogbrannplakat.pdf.

Det er nedlagt totalforbud mot bruk av åpen ild i store deler av Agder og Telemark.

Nå er det like tørt i skogen som da Froland-brannen startet i juni 2008. Etter seks dager dekket brannen et område på 30 000 mål. Dette gjorde den til den største skogbrannen i Norge etter 2. verdenskrig. Politiet i Sør-Øst politidistrikt vil følge opp med strenge bøter i tilfeller der forbudet ikke blir etterfulgt.

Redusere unødig ferdsel

– Fylkesmannen oppmodar skogeigarar og andre eigarar av vegsystem i skogområda til å låse bomsystem eller på anna måte redusere unødig bruk av skogsvegar. Denne oppfordringa gjeld fram til værsituasjonen endrar seg og skogbrannfaren er vesentleg redusert, melder landbruksdirektøren i Telemark, Helge Nymoen.

Fylkesmannen oppfordrer videre til å sette opp informasjonsplakater ved innfartsårer og i sentrale turområder.

– Bakgrunn for denne sterke oppmodinga, er den ekstreme situasjonen vi har i fylket i dag med knusktørre skog- og utmarksområde og framleis utsikt til tørt og varmt vær. Ved å avgrense motorisert ferdsel innover i skogområde, vil vi redusere ferdsel og risikoadferd i utilgjengelege og fjerntliggande område.

Forventer at alle tar ansvar

– Responstid er ofte heilt avgjerande for å unngå store katastrofer. Fylkesmannen forventar at alle tek ansvar og gjer sitt for å unngå farlege situasjonar, presiserer Nymoen.

Telemark har omlag 500 mil med skogsbilveier og i tillegg omfattende traktorveinett. Fylkesmannen regner med at cirka 1/3 av skogsbilveiene kan låses med bom, men at disse veiene dekker 2/3 av skogarealet.

Skrevet av Stine Solbakken
03/06/2018