Oversikt over sortiment

Hovedsesongen for skogeiere som hogger selv starter opp i oktober/november. Her følger litt info om sortiment og kvalitetsvurdering.

AT Skog har fem hovedsortiment:

Gran sagtømmer – råstoff til sagbruk som kan brukes til å lage standard trelast/materialer.

Furu sagtømmer – råstoff til sagbruk som kan brukes til å lage standard trelast/materialer.

Gran massevirke – råstoff til cellulose, papir eller bygningsplater (må være ferskt virke)

Furu massevirke – råstoff til cellulose, papir eller bygningsplater (må være ferskt virke)

GFL (Gran, Furu, Lauv) biovirke – råstoff til brenselflis for produksjon av fjernvarme. Skogeier kan blande inn alle treslag, samt tørt virke. Her kan det også være lurt å legge massevirkestokker for å unngå minstepartitillegg hvis du ikke har nok volum til å levere minstevolum (15 m³ per sortiment).

For de fleste skogeiere, som skal hogge selv i bestander av gran og/eller furu, vil det være to eller flere av disse sortimentene du skal melde inn.

En tømmerbil må laste cirka 40 m³ med tømmer for å få til rasjonell transport fra skogsbilvei til industrikunde. På hovedsortimentene aksepteres et minimumsvolum på 15 m³ uten at skogeier blir belastet for 1000 kr/m³ i transporttrekk.

På de fleste spesialsortimenter kreves minimum 30 m³ for at det ikke skal belastes transporttrekk. Når du registrerer en tømmerkontrakt hos AT Skog, vil det dukke opp flere spesialsortiment som du kan velge mellom.

NB: Her er det geografiske forskjeller. Markedsmulighetene avgjør hvor det er tilgang på de ulike sortimentene.

beskrivelse av sortiment

Gran pallevirke – dette er en sagtømmervariant som eksporteres til sagbruk, som har spesialisert seg på produksjon av lavkvalitets trelast til bruk i produksjon av paller og emballasje. Krav til krok og kvist er lempeligere enn for ordinært sagtømmer. På gran tolereres normalt spikerfast råte. Minste leveringsvolum er 30 m³ .

Furu pallevirke – dette er en sagtømmervariant som eksporteres til sagbruk, som har spesialisert seg på produksjon av lavkvalitets trelast til bruk i produksjon av paller og emballasje. Krav til krok og kvist er lempeligere enn for ordinært sagtømmer. Minste leveringsvolum er 30 m³ .

Gran takåser – dette er tømmer som brukes i takkonstruksjon på laftebygg. Skal være grov, rett seinvokst gran  med lite kvist. Toppdiameter fra 30 cm og oppover. lengder fra 5 – 11 meter. Minstevolum er 15 m³ , men kan normalt leveres sammen med furu laftetømmer. Tas normalt ut bare i perioden september – mars.

Furu laft – tømmer som foredles på mindre sagbruk, som produserer materialer til laftebygg. Dette er rotstokkene av senvokst grov furu. Skal normalt ha toppdiameter over 30 cm og kappes på lengder fra 5 – 10 meter. Tas normalt ut bare i perioden september – mars.

Furu stolper – dette er tømmer som skal dreies og impregneres for bruk til telefonstolper m.m. Skal være rettvokst furu med lite kvist. Lengder fra 8 – 24 meter med minimum topp på 14 cm og oppover. Alle stolper som hogges skal forhåndssynes og merkes av personell fra AT Skog. Minimum levering er 15 m³..

Bjørk massevirke – dersom du skal hogge bestander med mye bjørk, vil du få bedre betalt ved å levere dette treslaget utsortert framfor å legge det i GFL biovirke. Bjørk massevirke leveres til treforedlingsindustri, som bruker dette i enkelte tremasseprodukter. Spesifikasjon som for gran massevirke i forhold til diameter og lengder. Minstekvantum er 30 m³ .

Bjørk vedtømmer – i perioden september – mars er det stor etterspørsel etter bjørk til vedproduksjon. Vedprodusentene har strengere krav til kvalitet enn masseindustrien, men betalingsviljen er da også høyere. Bjørk til vedproduksjon her diameterkrav minimum 7 cm og maks 40 cm. Krokkrav er som massvirke og det aksepteres ikke skogsråte. Normalt også krav til faste lengder. Minimumslevering 15 m³ .

Eik sagtømmer – sagtømmer av eik er etterspurt i alle områder og kan ofte samlastes med øvrige sortimenter som skal ned til kai. Krav til sagtømmer av eik er minimum 20 cm toppdiameter ub. Lengder fra 3 – 5 meter avhengig av kjøper.

Eik massevirke – dersom du skal hogge bestander med mye eik vil du få bedre betalt ved å levere dette treslaget utsortert framfor å legge det i GFL biovirke. Eik massevirke går til produksjon av brenselflis, men på grunn av høyt energiinnhold betaler vi bedre for eik enn GFL biovirke. Minstekvantum er 15 m³ , men kan samlastes med GFL biovirke.

Osp massevirke – dersom du skal hogge bestander med mye osp, vil du få bedre betalt ved å levere dette treslaget utsortert framfor å legge det i GFL biovirke. Osp massevirke leveres kun til Vafos Pulp. Minstevolum 30 m³ , men kan samlastes med gran massevirke som skal til Vafos Pulp.

NB: Det skal ikke settes i gang hogst før godkjent tømmerkontrakt med kappeinstruks har kommet i retur fra AT Skog. Kappereglement avviker mellom kundene.

kvalitetsvurdering

Når en skogeier inngår kontrakt med AT Skog om levering av sagtømmer til norske sagbruk, framkommer dette på tømmerkontrakten som Sort 140 Gran Sagtømmer  og Sort 240 Furu sagtømmer.

Etter at tømmeret er levert og målt inn på sagbruket, vil skogeier motta et måledokument og senere en virkesavregning som har flere sortimenter enn det som framkommer av tømmerkontrakten.

Under følger en beskrivelse av innmålingssortimentene og hvordan disse blir priset i forhold til sagtømmer sekunda/kvalitet 1.

Emba (eller kvalitet 2 på sagbruk med nytt sagtømmerreglement) – dette er tømmer som kan foredles på sagbruket, men av hensyn til krok, kvist, ferskhet m.m holder det ikke en kvalitet som gir fullverdig trelast. Prisen på emba/kvalitet 2 ligger normalt 100 – 130 kr/m³ lavere enn sagtømmer kvalitet 1, som er oppgitt i tømmerkontrakt.

Sort 144/244 utlegg – tømmer som ikke holder kvalitet- eller dimensjonskrav verken til kvalitet 2 sagtømmer eller emba. Dette er virke som ikke er egnet til å skjæres til trelast. I tillegg til feil knyttet til lengde, dimensjon, krok, kvist, råte osv, kan det også være påvist metall i tømmeret. Utlegg blir normalt oppgjort til en pris som ligger 50 – 100 kr/m³ lavere enn massevirkepris.

Sort 145/245 vrak: Alt virke som kommer inn til sagbruket, som ikke holder krav til massevirke, blir vraket. Skogeier får ikke betalt for vraket virke. Det blir heller ikke trukket driftskostnader til entreprenør av tømmer som blir vraket ved måling. Transporten fra skogen til sagbruk vil imidlertid bli belastet kjøper og representerer en kostnad på tømmer som ikke kan brukes.

Skrevet av Stine Solbakken
20/10/2021