Sjekk skogen for billeangrep

– Følg med på skogareal med mye toppbrekk, tørkeskader og svekkede trær med brune topper. Ser du boremel, må dette meldes til AT Skog.

Ta bilde og meld inn

Det er oppfordringen fra skogsjef Knut Nesland i AT Skog.

– Ta gjerne et bilde og meld inn omfanget. Din nærmeste skogbruksleder kan bidra med vurdering av skadeomfang og eventuell hogst.

Verre med varm sommer

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) melder i en rapport at barkbillefangstene viste en økning i de fleste fylkene i 2018 etter den varme sommeren.

– Billeangrepet på 1970-tallet var resultat av tørke over flere påfølgende år i kombinasjon med mye vindfall. Værforholdene de kommende årene vil trolig bli avgjørende for om vi får en epidemi eller ikke, skriver NIBIO om skadeomfanget granbarkbillen kan forårsake.

Les mer her: Rapport NIBIO

Vær på billevakt

Instituttet anbefaler skogeierne å være særlig på vakt i områder med nye store vindfellinger og i områder med høye billefangster de siste årene.

Ved store vindfellinger bør angrepne trær fraktes ut av skogen så fort som mulig og før den nye billegenerasjonen forlater dem. Klekking av nye biller starter som regel i juli.

Se artikkel fra feltarbeid: – Uvanlig barkbilleangrep

NIBIO skal observere og overvåke utviklingen av skogskader i 2019. Overvåkningen skal foregå via satellitter, med fly og drone og gjennom feltarbeid. Prosjektområdene omfatter Telemark, Vestfold, ytre deler av Aust-Agder og søndre del av Buskerud, melder Fylkesmannen i Vestfold og Telemark.

Kommunene gjennomfører årlig overvåkning av granbarkbillen for NIBIO. Blir våren og forsommeren kjølig og fuktig, er det ikke sikkert at barkbillepopulasjonen vil ta seg opp i 2019, men forvaltningen er føre var og forbereder seg på det verste.

– Det er viktig å følge med på skogen fremover, oppfordrer Fylkesmannen i Telemark og Vestfold, Agder, Oslo og Viken.

Den viktigste oppfølgingen framover, kan skogeierne gjøre selv:

  • Foreta jevnlige befaringer i egen skog for å se etter barkbilleangrep
  • Se etter boremel på granstammen
  • Samarbeid med skogbruksleder/tømmerkjøper om eventuell hogst av gran
  • Samarbeid med skogbruksleder/tømmerkjøper dersom det er aktuelt for skogeier å hogge selv
  • Det er viktig å få tømmeret ut av skogen før den nye generasjonen biller flyr ut i juni
  • En god plan kreves for utkjøring av tømmer fra skogen og henting med tømmerbil

Det er kommunene som melder inn til fylkesmennene om billeobservasjoner av et visst omfang fra skogeiere.

Skogeiersamvirkene har bedt om tilbakemelding og oppdatering fra fylkesmennene om konkrete områder med billeangrep.

FAKTA

Granbarkbillen (Ips typographus)

Utbredelse: Finnes over hele Norge der gran vokser naturlig.

Skade: Overfører sopper som misfarger veden – er det eneste insektet i Norge som kan drepe grantrær i stort omfang.

Svermetid: Mai/juni ved temperatur på 18 grader.

Forebygge skade: Trær og tømmer som er angrepet av biller må ut av skogen før månedsskiftet juni/juli.

Begge foto: NIBIO

Skrevet av Stine Solbakken
24/04/2019